Ochrana osobních údajů

Níže vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se vztahují k vám osobně, jako jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, uživatelské chování atd.

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně na základě právních ustanovení (obecné nařízení o ochraně údajů a zákon o ochraně údajů ve verzi zákona o změně zákona o ochraně údajů, spolkový zákoník I, č. 120/2017). Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

I.    ODPOVĚDNÉ ORGÁNY

Osoba odpovědná v souladu s článkem 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) je:

 • XINTEX Czech, spol. s r.o.
  Roztylská 1860/1
  148 00 Praha 4 - Chodov
 • E-Mail: czech@xintex-group.com   Tel.: + 420 234 253 550

Úředník pro ochranu údajů není jmenován, protože následující operace zpracování údajů NEJSOU mezi našimi klíčovými činnostmi:

 • rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob
 • zpracování citlivých nebo trestních údajů

II.    SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, zaznamenáváme vaše osobní údaje (vaši e-mailovou adresu, vaše jméno, případně adresu a telefonní číslo), které nám dobrovolně poskytujete, pro odpověď na vaši žádost.
Kromě našich webových stránek nabízíme také různé služby. Abychom mohli poskytovat tyto služby, musíte nám obecně poskytnout další osobní údaje. 
Povinně vyplňovaná pole v našich kontaktních nebo objednávkových formulářích jsou odpovídajícím způsobem označena. Údaje v povinně vyplňovaných polích potřebujeme pro zpracování vašeho požadavku či pro provedení předsmluvních opatření a pro plnění smlouvy, bez nich nejsme schopni odpovědět na váš požadavek či vyřídit vaši objednávku. 
Údaje, které poskytnete v tomto kontextu, vymažeme poté, co jejich uložení přestane být nadále vyžadováno, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání.
Po uplynutí lhůty zákonného požadavku na uchovávání budou vaše údaje vymazány, pokud výslovně nevyslovíte souhlas s jejich dalším používáním nebo nadále nebude existovat právní základ pro zpracování vašich údajů.

III.    SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Když navštívíte naše webové stránky, aniž byste vyplňovali kontaktní formulář nebo nám jinak poskytovali informace, budeme shromažďovat pouze údaje, které na náš server odešle váš prohlížeč. Shromažďujeme pouze údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné pro zobrazování našich stránek a pro zajištění stability a bezpečnosti našich stránek. Právním základem pro toto shromažďování je článek 6 (1) (f) GDPR.

 Při návštěvě webových stránek shromažďujeme následující údaje:

 • IP adresu
 • Datum a čas požadavku
 • Rozdíl časového pásma oproti greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Přístupový status / HTTP kód status
 • Každé převedené množství dat
 • Webovou stránku, ze které přišel požadavek
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

IV.    POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Kromě výše uvedených údajů používáme na našich webových stránkách pouze zcela nezbytné soubory cookies, které jsou používány a ukládány na vašem počítači. 

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk, pro uživatelsky příjemnější procházení našich webových stránek a umožnění optimálního využití určitých funkcí a služeb, které jsou na našich webových stránkach nabízené. 

Soubory cookies nemohou spouštět programy nebo na váš počítač přenášet viry. Zejména slouží k tomu, aby naše stránka byla celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. Naše webové stránky využívají cookies relace. Tyto soubory jsou automaticky vymazány po zavření prohlížeče. Cookies relace ukládají takzvané ID relace, které může být přiděleno různým požadavkům z vašeho prohlížeče ve sdílené relaci. Jeho uložením je umožněno rozeznat váš počítač při následných návštěvách. 

Cookies relace jsou smazány, když se odhlásíte nebo zavřete svůj prohlížeč. Nastavení prohlížeče je možné konfigurovat tak, aby bylo například odmítáno přijímání cookies. Pokud si přejte zjistit, jak při tom postupovat, využijte nápovědu ve svém prohlížeči. Vezměte nicméně v úvahu, že bez přijetí cookies nemusíte mít možnost využívat všechny funkce našich webových stránek.

V.    DISTRIBUCE ÚDAJŮ

V rámci zpracování objednávek a plnění smluv předáváme vaše údaje námi zvoleným poskytovatelům služeb, konkrétně přepravním společnostem a kreditním institucím, je-li to třeba pro doručení a platbu objednané služby.
Pro vypořádání plateb předáváme shromážděné platební údaje autorizovaným úvěrovým institucím a v případě potřeby i autorizovaným poskytovatelům platebních služeb. 
Uvedené přepravní společnosti od nás mohou, pokud jste výslovně vyjádřili svůj souhlas, mimo jiné obdržet vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby vás mohli kontaktovat pro oznámení nebo dohodnutí termínu doručení.

Vaše údaje sdílíme také s naším daňovým poradcem za účelem plnění našich zákonných daňových povinností. Jakýkoliv poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat za použití výše uvedených kontaktních údajů. V případě odvolání budou vaše údaje smazány, pokud nejsou vyžadovány pro jiné účely nebo pokud vámi nebylo výslovně odsouhlaseno jejich další použití. Dále budou vaše údaje smazány, pokud nexistuje právní základ pro daší zpracování vašich údajů.

VI.    POŠTOVNÍ INZERCE

Vyhrazujeme si právo používat vaše jméno a příjmení, stejně jako i poštovní adresu, pro účely naší vlastní inzerce (např. pro zasílání nabídek nebo informací o našich produktech poštou).
Tato inzerce slouží k zachování našeho, v kontextu porovnávání, oprávněného zájmu na propagaci adresované našim zákazníkům.

VII.    PRÁVA

V rozsahu, v němž zpracováváme osobní údaje, abychom chránili naše oprávněné zájmy, které převažují v souvislosti s vážením zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitky s platností pro budoucí zpracování.

Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoliv, jak je popsáno výše. 
Pokud je zpracování pro jiné účely, máte právo vznést námitky, existují-li k tomu důvody vycházející z vaší osobní situace. 

Po uplatnění vašeho práva na vznesení námitky nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje k těmto účelům, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracovávání neslouží k prokazování tvrzení nebo obhajobě.

VIII.    DOTČENÁ PRÁVA

Odkaz na vaše práva jako poškozené strany: V souvislosti s osobními údaji máte tato práva:

 • Právo na informace ve smyslu čl. 15 DSGVO, 
 • Právo na opravu nebo vymazání ve smyslu čl. 16 a 17 GDPR; 
 • Právo na omezení zpracování ve smyslu čl. 18 GDPR, 
 • Právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 DSGVO, 
 • Právo na vznesení námitky vůči zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR.

Vaše výše uvedená práva můžete kdykoliv, zcela nebo zčásti, uplatnit neformálním dopisem bez uvedení důvodů, poštou nebo e-mailem na výše uvedené kontaktní údaje odpovědného orgánu nebo úředníka pro ochranu údajů.
V případě vznesení námitek vůči zpracování vašich osobních údajů vás požádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom měli zastavit zpracování vašich osobních údajů.
V případě vašich opodstatných námitek přezkoumáme skutečnosti a buď ukončíme nebo změníme zpracování vašich osobních údajů, nebo vás budeme informovat o našich přesvědčivých oprávněných důvodech, na jejichž základě údaje zpracováváme.
Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, nebo že byly jinak porušeny vaše nároky na ochranu údajů, máte také právo podat stížnost k příslušnému regulačnímu orgánu.