OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. USTANOVENÍ OBECNÁ

1.1 Tyto obecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran uvedené v objednávce – kupní smlouvě uzavřené XINTEX Czech, spol. s r.o. jako prodávajícím a jsou ve vztahu k takové smlouvě nebo jejím zvláštním dodatkům ustanoveními obecnými.

1.2 Prodávající bude prodávat a kupující bude kupovat podle jakékoliv nabídky prodávajícího, kterou kupující přijme nebo na základě jakékoliv objednávky kupujícího, kterou prodávající přijme. Pokud nebude sjednáno nic jiného výslovně a písemně, veškeré objednávky jsou přijímány prodávajícím tak, že se řídí těmito Podmínkami a rovněž veškeré nabídky prodávajícího jsou činěny tak, že se řídí těmito Podmínkami.

2. ZPŮSOB DODÁNÍ

2.1 Objednávky kupujícího vyžadují akceptaci prodávajícího a mohou být prodávajícím omezeny nebo zrušeny zejména vzhledem k jeho možnostem.

2.2 Zboží lze doručit prodávajícím i prostřednictvím třetí osoby prodávajícím určené. Dnem dodání je den předání zboží dopravci.

2.3 V případě prodlení s dodáním v den uvedený v příslušném ustanovení kupní smlouvy ponese za takové prodlení odpovědnost prodávající pouze tehdy, prokáže-li se jeho hrubá nedbalost při odevzdání předmětného zboží přepravci. V žádném případě však neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci zejména prodlení při celní kontrole, technické a logistické obtíže při přepravě apod. Prodávající jinak neponese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.

2.4 V případě, že je prodávající s dodávkami v prodlení, poskytne mu kupující přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění, minimálně však 30 dnů. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty má kupující právo, buď trvat na dodávce zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě odstoupení je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z prodejní ceny nedodaného zboží.

2.5 Částečné dodávky jsou přípustné. Prodlení na straně prodávajícího, pokud se týče části dodávky zboží ve smyslu těchto podmínek, neopravňuje kupujícího k tomu, aby odstoupil od celé smlouvy jako takové.

2.6 V případě, že kupující je v prodlení s odběrem zboží, poskytne mu prodávající dodatečnou lhůtu pro odběr, minimálně však 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty má prodávající právo odstoupit od této kupní smlouvy a účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny neodebraného zboží.

2.7 Plnění se považuje za řádné, jestliže prodávající dodal zboží ve specifikaci, množství a jakostech, uvedených v kupní smlouvě. Pokud je předmět smlouvy splněn několika dílčími dodávkami, považuje se každá dílčí dodávka za včasné a řádné plnění, pokud se uskuteční v souladu s podmínkami kupní smlouvy.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupní cena je splatná nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy, nestanoví-li faktura nebo faktury jinak. V případě poskytnutí dostatečné bankovní garance může prodávající souhlasit se splatností pozdější.

3.2 Nezaplacení kupní ceny během sjednané platební lhůty je porušením smlouvy podstatným způsobem. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny či její části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

3.3 Pokud má být kupní cena placena ve splátkách, nezaplacením jedné splátky v rámci stanovené lhůty se stává také zbývající část kupní ceny okamžitě splatnou. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit placení svých vlastních závazků vůči kupujícímu až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek kupujícím a dodávat zboží poté na základě platby v hotovosti.

3.4 Podkladem pro zaplacení dodávek je faktura. Náležitosti faktury jsou: číslo faktury, název, sídlo a IČO, DIČ kupujícího, název, sídlo a IČO, DIČ prodávajícího, předmět dodávky a den uskutečnění zdanitelného plnění, sjednaná cena za předmět smlouvy, cena přepravního obalu, cena dopravného, den odeslání faktury, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, celková fakturovaná částka a náležitosti daně z přidané hodnoty. Splatnost, úroky z prodlení, skonta, event. jiné smluvní pokuty mohou být uvedeny na zvláštním listě. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce a při zachování souladu mezi objednávkou a fakturou, co do ceny, množství a kvality není důvod odepřít nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury.

3.5 Částky, které podávající dluží kupujícímu a naopak mohou být vzájemně započteny.

4. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

4.1 K přechodu vlastnictví dojde teprve po úplném zaplacení kupní ceny a veškerého příslušenství, včetně případných úroků z prodlení, kupujícím. Dnem platby se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího.

4.2 Kupující nemá právo se zbožím ve vlastnictví prodávajícího nakládat za účelem jeho prodeje bez písemného souhlasu prodávajícího.

5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1 Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé nebo, a to dle vlastního uvážení, nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu.

5.2 V případě, že má být předmět smlouvy splněn předáním prvnímu veřejnému dopravci, je kupující povinen sdělit prodávajícímu přepravní dispozice, a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím termínu dodání. Přepravní dispozice musí obsahovat způsob přepravy místo určení a další údaje, zabezpečující řádné dodání.

5.3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží prodávajícím určenému dopravci, nebo nebude-li takového, doručením na místo dodání nebo uskladněním dle čl. 5.1.

6. KVALITA ZBOŽÍ

Pokud není sjednána žádná jiná kvalita dodávaného zboží, dodává se zboží v obvyklé obchodní kvalitě.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

Na zboží prodávajícího se vztahuje záruka 24 měsíců. K prodloužení záruční doby může dojít na základě písemné dohody smluvních stran. Záruční doba začíná dnem předání zboží kupujícímu nebo dopravci k přepravě pro kupujícího. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže používat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

8. ZÁKAZ VÝVOZU

Kupující je oprávněn koupené zboží vyvézt mimo území ČR jen s výslovným předchozím souhlasem prodávajícího. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu způsobenou mu porušením tohoto závazku. Pro případ porušení tohoto závazku ze strany kupujícího se dále sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % hodnoty dodávek téhož druhu zboží za uplynulé dva roky od data zjištění porušení závazku. Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován vedle smluvní pokuty v plné výši. Kupující je povinen na vyzvání prodávajícího prokázat, kde se zboží nachází nebo že bylo spotřebováno, aniž bylo vyvezeno.

9. VYŠŠÍ MOC

Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci tak jak je definována v § 2913 občanského zákoníku a znemožní plnění smluvních povinností prodávajícího, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy. V obou případech bez povinnosti k náhradě škody.

10. VADY ZBOŽÍ

10.1 Vady zboží zjistitelné při kontrole po přechodu nebezpečí škody na zboží jakož i chybějící množství, musí být prodávajícímu oznámeny bez prodlení po příchodu zboží do místa určení dle smlouvy. Jiné vady zboží musí být oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty. Sdělení nedostatků musí být provázeno doklady, které prokazují oprávněnost reklamace. Neoznámení závad do výše uvedené lhůty má za následek zánik práva kupujícího z titulu reklamace zboží. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.

10.2 Ohlášení vad musí mít písemnou formu. Kupující musí v reklamaci uvést číslo dodacího listu, faktury, číslo kupní smlouvy, popř. dalších dokladů, které má k dispozici a vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Kupující uvede své požadavky, popř. je vyčíslí. Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží. Pokud je reklamace oprávněná, může prodávající podle svého uvážení, buď odstranit zjištěné závady během přiměřené lhůty, nebo dodat novou dodávku za původních podmínek. Po dohodě s kupujícím lze reklamaci řešit rovněž poskytnutím přiměřené slevy na zboží. Jakékoliv jiné nároky kupujícímu nepřísluší. Prodávající také neponese jakoukoli odpovědnost za jakoukoli související ztrátu.

10.3 Vzhledem k tomu, že část výrobků firmy XINTEX Czech, spol. s r.o. je ředitelná vodou, může dojít při teplotách nižších, než + 5 °C, k separaci jednotlivých složek a tím k znehodnocení výrobku. Prodávající upozorňuje kupujícího na nutnost dodržení skladovací teploty a neodpovídá za škody, způsobené špatným skladováním.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

11.1 Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech sjednaných smluvními stranami anebo stanoví-li to zákon. V jiných případech není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo tuto vypovědět nebo jakkoli jinak ukončit její platnost. Dohoda o zrušení smlouvy zaplacením odstupného dle § 1992 občanského zákoníku vyžaduje písemnou formu. V případě uzavření této dohody je kupující povinen uhradit prodávajícímu odstupné ve výši 15 % z celkové výše hodnoty zboží, jehož dodávka byla zrušena.

11.2 Pokud by některé ustanovení Podmínek se stalo neplatným, pak tato skutečnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Podmínek.

12. ROZHODNÉ PRÁVO

Kupní smlouva a tyto Podmínky se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.